فیاض زاهد: در صورت ادامه عملکرد فعلی دولت، اعتبار جریان اصلاح طلب در خطر است /از نظر فروش نفت و توان ارزی و مالی در وضعیت بحرانی قرار نداریم، ولی در حوزه تدبیر امور با بحران و نا کارآمدی روبه رو هستیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیاض زاهد: در صورت ادامه عملکرد فعلی دولت، اعتبار جریان اصلاح طلب در خطر است /از نظر فروش نفت و توان ارزی و مالی در وضعیت بحرانی قرار نداریم، ولی در حوزه تدبیر امور با بحران و نا کارآمدی روبه رو هستیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیاض زاهد: در صورت ادامه عملکرد فعلی دولت، اعتبار جریان اصلاح طلب در خطر است /از نظر فروش نفت و توان ارزی و مالی در وضعیت بحرانی قرار نداریم، ولی در حوزه تدبیر امور با بحران و نا کارآمدی روبه رو هستیم