صفایی فراهانی: نظامی‌ها به پادگان‌ها برخواهند گشت / میزان تصمیمات اشتباهی که به دلیل کم اطلاعی مسوولین در ایران گرفته شد، کم نیست! / فرآیند دموکراسی در ایران طی نشده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,صفایی فراهانی: نظامی‌ها به پادگان‌ها برخواهند گشت / میزان تصمیمات اشتباهی که به دلیل کم اطلاعی مسوولین در ایران گرفته شد، کم نیست! / فرآیند دموکراسی در ایران طی نشده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,صفایی فراهانی: نظامی‌ها به پادگان‌ها برخواهند گشت / میزان تصمیمات اشتباهی که به دلیل کم اطلاعی مسوولین در ایران گرفته شد، کم نیست! / فرآیند دموکراسی در ایران طی نشده است