رئیس جمهور: کسی نمی تواند عشق ایران را از قلب ایرانیان جدا کند / اقدامات دولت آمریکا علیه ایران و کل ایرانیان است / ایرانیان خارج از کشور مهمترین پل ارتباطی ملت با جهان هستند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رئیس جمهور: کسی نمی تواند عشق ایران را از قلب ایرانیان جدا کند / اقدامات دولت آمریکا علیه ایران و کل ایرانیان است / ایرانیان خارج از کشور مهمترین پل ارتباطی ملت با جهان هستند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رئیس جمهور: کسی نمی تواند عشق ایران را از قلب ایرانیان جدا کند / اقدامات دولت آمریکا علیه ایران و کل ایرانیان است / ایرانیان خارج از کشور مهمترین پل ارتباطی ملت با جهان هستند