تناقض بزرگ دمایی در راه / کاهش دما در نیمی از کشور، افزایش دما در نیمی دیگر!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تناقض بزرگ دمایی در راه / کاهش دما در نیمی از کشور، افزایش دما در نیمی دیگر!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تناقض بزرگ دمایی در راه / کاهش دما در نیمی از کشور، افزایش دما در نیمی دیگر!