علی پروین و بزرگان ورزش و هنر در مراسم آزادسازی زندانیان غیر عمد