ترکیب ذهنی کی‌روش برای مراکش تغییر می‌کند؟ / قدوس یا امیری احتمالا به جای طارمی