شوک به فوتبال اسپانیا / سرمربی حریف ایران اخراج شد !