علی مطهری: اگر قرار است اروپا ضمانتی به ایران بدهد باید زودتر مشخص شود