کواکبیان :هر کسی در شهرش به احمدی نژاد بیشتر فحش میداد اصلاح طلبان از او برای حضور در لیست دعوت کردند! / همیشه گفته میشود ما در مقطع حساسی قرار داریم و مشخص نیست این مقطع حساس چه زمانی تمام میشود