سعیدی: کسانی که عارف را متهم میکردند به اشتباه خود پی بردند