وزیر ارتباطات: وقتی افراد صاحب نظر می گویند تلگرام فیلتر می شود یعنی در مراجع تصمیم گیر کشور این مباحث مطرح است / فیلتر تلگرام طی یک جمع بندی باید به یک روال قانونی تبدیل شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وزیر ارتباطات: وقتی افراد صاحب نظر می گویند تلگرام فیلتر می شود یعنی در مراجع تصمیم گیر کشور این مباحث مطرح است / فیلتر تلگرام طی یک جمع بندی باید به یک روال قانونی تبدیل شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وزیر ارتباطات: وقتی افراد صاحب نظر می گویند تلگرام فیلتر می شود یعنی در مراجع تصمیم گیر کشور این مباحث مطرح است / فیلتر تلگرام طی یک جمع بندی باید به یک روال قانونی تبدیل شود