خدایا باران فتوت، باران اخلاق، باران تحمل، باران وحدت و انسجام و باران تلاش بر ما نازل بفرما, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,خدایا باران فتوت، باران اخلاق، باران تحمل، باران وحدت و انسجام و باران تلاش بر ما نازل بفرما, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,خدایا باران فتوت، باران اخلاق، باران تحمل، باران وحدت و انسجام و باران تلاش بر ما نازل بفرما