جای آمریکا باشم به جمهوری اسلامی تنفس مصنوعی نمی دهم!