با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

قرائت مدرنیسم، عقل منطبق و عالمانه ای می دهد که در علی شناسی و بازخوانی علی(ع) بتوان او را از هاله ای از ابهامات و رازهای نامکشوف و متعصبانه به در آورد

علیرضا خامسیان نوشت:

جمله معروف از من بپرسید قبل از اینکه مرا از دست بدهید را که علی(ع) به مردم زمانه اش فرموده تنها ناظر به نادانسته ها، بی سوادی و عدم دانش مردم نیست. این مقابله و خود را در معرض سوالات مردم گذاشتن، نظیر همان رویارویی پیامبر است که در اواخر عمر در احقاق حق مردم و پرداخت مطالبات شان فرمودند: اگر حق از کسی ضایع شده است و او مرا مسوول آن می داند مطالبه کند و حقش را بگیرد. مردی در همان اجتماع مدعی شد که روزی چوبدستی ات را به عمد یا به سهو به من زدی و من خواهان قصاص آن هستم. پیامبر بطور جدی آماده قصاص شد. به نظر می رسد علی (ع) در کلامی که فرمود: «بپرسید پیش از آنکه در بین شما نباشم.» عین موضع گیری پیامبر اکرم(ص) است.

احقاق حق مردم، آمادگی پاسخگویی مطالبات و مردم را محق دانستن. هر انسانی حق دارد نسبت به پیشوا و مسوول بالادستی اش که باید ادا شود. پیام جمله علی(ع) تشکیل هسته اولیه جامعه مدنی در جمعیت امت مسلمان زمانه اش است.
به این نحو که اولامردم حق دارند بدانند و با سوال کردن از امام شان که او را به رهبری برگزیده اند از تمام امور آگاه شوند و چیزی برایشان مجهول نماند. ثانیا مردم تنها مکلف به فرمانبری و اطاعت بی چون وچرا و مامور به انجام وظیفه شرعی نیستند بلکه در جامعه مدنی ضمن «آگاهی» محقند. همانطور که علی(ع) فرمود: «ای انسان تو آزاد به دنیا آمده یی خدا تو را آزاد آفریده بنده دیگری نباش.» پس انسان آزاد است و حق دارد و حق طبیعی و فطری اش ایجاب می کند که مطالباتی داشته باشد.
ذایقه ها، افکار، سلایق و خواسته هایش را برای بهتر زندگی کردن و تعیین سرنوشت خوبش بروز دهد و چنانچه حاکم حقش را تضییع کند، بتواند از او بگیرد. آنچنان که پیامبر(ص) و علی(ع) به او یاد دادند و او را محق دانستند و نگفتند تو باید مکلف باشی چون نمی دانی و به امور جاهلی و باید مطیع باشی و بس!

علی(ع) در فرمانی به مالک اشتر که از طرف ایشان به فرمانداری مصر منصوب شد، فرمودند: «ای مالک در برخورد با مردم لازم است که حقوق شان را یکسان و برابر ادا کنی، زیرا انسان ها دو دسته اند یا مسلمان و هم کیش و آیین تواند یا در خلقت و آفرینش مانند تو انسانند. پس همسان و مساوی توهستند و تو حق نداری بین شان به تبعیض و تفاوت حکم کنی.»
پیام این فرمان مولاناظر به دفاع از آزادی، حقوق بشر و عدالت است و تمام موضوعاتی را در بردارد که گذار از سنت به مدرنیسم را ممکن می سازد: نو شدن انسان، جهان و هستی، برداشت او از طبیعت، معنویت، علم و عقلانیت قانون مدار. علی(ع) شخصیتی است نوگرا و متفکر. دیدگاه او خطاب به انسان است. انسان بماهو انسان، انسان و عقل و فردیت انسان محور اصل و بنیان تفکر مدرنیسم است. چیزی در این ایدئولوژی برتر و ارزشمند تر و مقدس تر از «انسان و تفکر» او نیست. چه آنکه مدرنیته اصولابه امر قدسی اعتقادی ندارد و نگارنده فعلادر بحث حق و باطل، روا یا ناروا دانستن مدرنیسم و دنیای مدرنیته نیست. فقط اشاره یی گذرا و تعبیر معرفت شناسانه یی است از این الگوی فکری که اکثر ملل جهان به قبول و زندگی در فضای آن رضایت داده اند. علی(ع) باور دارد و فرماندارش مالک اشتر را در حکمی الزام می کند که دیدگاهت در برخورد با مردم طبقاتی، مسلکی، قشری و متعصبانه نباشد. فراتر از مذهب، نژاد، قومیت و رنگ پوست نگاه کن و احقاق حق نما.

علی(ع) بیش و پیش از آنکه اسلامیتش جاذبه داشته باشد و از این زاویه قابل بررسی باشد، انسانیت و انسان دوستی و اندیشه حقوق بشری اش مطرح و مورد توجه است. این است که علی(ع) می تواند به صورت یک چهره شاخص و قهرمان و آغازگر مدرنیزاسیون قلمداد و به دنیای مدرنیته معرفی و مورد بهره برداری بهتر در دین باوری و حکومت قرار گیرد. البته علی (ع) که جمع اضداد است و انسان کامل معرفی شده است و جلوه تمام عیار خلیفه الهی تبیین می شود و در بحث های کلامی مورد کنکاش عمیق و دقیق عالمانه پژوهشگران ادیان و مکاتب قرار گرفته است که هیچ جنبه یی از جنبه های متعالی اسطوره یی، معنوی، الهی، عصمت و قداست او را از نظر دور نداشته و انکار نمی کند.

علی(ع) در قرائت مدرنیته شناخته نشده و ماهیتش تعریف نشده است و صفتی از فضایل او نادیده گرفته نمی شود. قرائت مدرنیسم، عقل منطبق و عالمانه ای می دهد که در علی شناسی و بازخوانی علی(ع) بتوان او را از هاله ای از ابهامات و رازهای نامکشوف و متعصبانه به در آورد. علی را باید به خوبی شناخت و به خوبی معرفی کرد تا برای انسان های خطاکار، اما حقیقت جو، واقع گرا، خاکی و قابل فهم و سرمشق شود. نزدیک شدن به او را ممکن سازد و انس با او را آسان کند.

آگهی