با ما ارتباط برقرار کن
  نامه استادان و دانشجویان صنعتی شریف به رییس صداوسیما / «نود» را برگردانید!