با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

ظریف: مـھم‌تریـن چـالـش اکو نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی است

وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری‌های اقتصادی « اکو» گفت: اولـین و مـھم‌تریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت؛ در ایـن راسـتا مـی‌بـایسـت سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود.

به گزارش اصلاحات نیوز؛ وزیر امور خارجه ایران امروز (18 آبان) در بیست وچهارمین نشست شورای وزیران امورخارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی « اکو» در آنتالیای ترکیه ضمن تشکر از دولت و مردم جمهوری ترکیه برای برگزاری این نشست، گفت: ظـرفیت‌های اکو بـرای هـمگرایی و انـسجام اقـتصادی در مـنطقه مـا همچنان دسـت نـخورده بـاقی مـانـده اسـت. اولـویت اصلی دسـتور کار مـا می‌بـایست تـحقق «اجـتماع اکو» هـمراه بـا تـرویج صـلح و ثـبات و بھـروزی بیشتر مـردمـان مـنطقه و ارزش‌هـای غنی مشـترک بـاشـد.

ظریف افزود: ســازمــان همکاری اقــتصادی بــا بــرخــورداری از جــمعیتی نیم میلیارد نــفری، مــوقعیت جـفرافیایی فـوق الـعاده، مـنابـع سـرشـار انـرژی و مـعدنی، مـنابـع انـسانی پیشرفـته، بـازار تـجاری بـزرگ و قـرابـت‌ھـای فـرھنگی و تـاریخی تـمامی مـولـفه‌هـای مـوردنیاز بـرای موفقیت در ھمکاری چندجانبه میان ملت‌ھا را دارا است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: بـا ایـن حـال اولـین و مـھم‌تریـن چـالـش مسـتمر مـا نـبود الـگوی مـناسـب بـرای ھـمکاری اقـتصادی و در واقـع سـرمـشق تـوسـعه اقـتصادی اسـت؛ در ایـن راسـتا مـی‌بـایسـت سـاخـتار ھـمکاری بـرای رسیدن بدین ھدف مجددا سازماندھی شود.

وی گفت: سـند «چـشم انـداز اکو ۲۰۲۵» آخـرین تـلاش مـا بـرای ارتـقای تـعامـل مـنطقه‌ای در زمینه‌هـای مـختلف مـورد عـلاقـه طـرفین، شـامـل تـرانـزیت و حـمل و نـقل، انـرژی، تـجارت و گـردشـگری اسـت. مـا نیاز داریم اجـرای مـوثـر چـشم انـداز ۲۰۲۵ را از طـریق مکانیسم‌ھـا و طـراحی‌ھـای پیش‌بینی شـده شـتاب ببخشیم. شـورای وزیران می بـایست از وزرای بـخش‌ھـای ذیربـط و نیز دبیرخـانـه‌ اکو بـه مـنظور تـبدیل این سـند بـه گـامی مـھم در راسـتای تـحقق اھداف و مقاصد عالیه سازمان، کمال حمایت را داشته باشند.

ظریف افزود: تـاسیس کریدور و فـعالیت‌ھـای مـدیریتی مـرتـبط بـا آن اولـویت سـازمـانی بـخش حـمل و نـقل اسـت. مـا در ایران سـرمـایه‌گـذاری عظیمی بـرای ایجاد حـلقه‌ھـای گمشـده انـجام داده‌ایم. بـا این حـال طـرح‌ھـای اسـاسی ھـمچون تـوافـقنامـه چـارچـوب حـمل و نـقل و تـرانـزیت )TTFA(ھمچنان در انتظار اجرا، از سوی کشورھای عضو است.

وزیر امور خارجه ایران اظهار داشت: بـه مـنظور افـزایش میزان تـجارت کل میان کشورھـای عـضو اکو که بسیار پـایین‌تـر از انـتظاراتـمان اسـت، بـه رویه‌ھـای دوجـانـبه و چـندجـانـبه بـه مـنظور تسھیل و ھـمسان‌سـازی تـجارت مـنطقه‌ای نیاز داریم تـا از این طـریق بـتوانیم مـناسـبات تـجاری‌مـان را سـریعتر، ارزان‌تـر و قـابـل پیش‌بینی‌تـر کنیم. انـجام تـراکنش ھـای مـالی بـا ارزھـای ملی، تـھاتـر، کاھـش ھـزینه‌ھـا و از بین بـردن تـاخیرھـا و تسـریع تـرخیص گـمرکی تـنھا بـرخی از رویکردھایی است که می‌بایست تقویت شوند.

وی با اشاره به اینکه ایجاد مـقاصـد گـردشـگری سـبز ھـمراه بـا ارائه مـحصولات مـتنوع و خـدمـات کیفی در مـنطقه یکی از اھــداف چــشم‌انــداز ۲۰۲۵ اکو اســت، گفت: بھــره‌بــردازی از ظــرفیت‌ھــای شــگرف ھمکاری در حـوزه گـردشـگری نیازمـند یک بـرنـامـه اقـدام ھـوشـمندانـه اسـت. مـا از ھـر ابتکاری که منجـر به تـقویت شـبکه تـمامی ذینفعان در حـوزه گـردشـگری شـود و نیز از راه‌انـدازی یک سـامـانـه الکترونیکی بـا اسـتفاده از فـناوری‌ھـای نـوین و بـه اشـتراک‌گـذاری دانش و بھروی‌ھا به منظور فعالیت‌ھای ھم‌آفرینی استقبال می‌کنیم.

ظریف ادامه داد: فــعالیت‌ھــای مــرتــبط بــا فــناوری‌ھای اطــلاعــاتی و ارتــباطی نیز می‌تــوانــند بــه عــنوان کاتـالیزوری بـرای پیشرفـت مـا عـمل کنند. در این رابـطه، مـا اھمیت ویژه‌ای بـرای اجـرای «راھـبرد مـنطقه‌ای تـوسـعه اطـلاعـات و جـامـعه اکو ۲۰۲۵» و نیز «بـرنـامـه اقـدام» که در دومین نشست وزیران ارتباطات اکو در دسامبر ۲۰۱۷ در باکو مطرح شد، قایل ھستیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه مـوفقیت سـازمـان مـا جـز بـا مـشارکت فـعالانـه تـمامی کشورھـای عـضو غیرقـابـل تـصور اسـت، اظهار داشت: تـرتیبات/مـوافـقتنامه‌های مـوسـوم بـه «کمتر از عـضویت کامـل» تـاثیرات منفی و بنیادین خـود را بـر عملکرد سـازمـان داشـته‌انـد. مـا نیاز داریم تـمامی اعـضای اکو را در فـعالیت‌ھـایمان مــشارکت دھیم و در عــوض اقــتضا می‌کند اکو ارزش افــزوده خــود را بــرای تــمامی کشورھای عضو ثابت کند.

وی گفت: اھــداف اصلی فــرایند کنونی اصــلاحــات که در بیست و یکمین نشســت وزیران اکو در ۲۰۱۳ در تھـران مـطرح شـد مشـتمل بـر ارتـقای ظـرفیت‌ھـای نـھادی، مـقرراتی و عملیاتی سـازمـان اسـت و بـه طـور بـالـقوه می‌تـوانـد بـه افـزایش چشمگیر اثـربخشی، کارایی، ارتـباط و عملکرد سازمان و دبیرخانه آن منجر شود.

ظریف اظهار داشت: جــمھوری اســلامی ایران بــه عــنوان یکی از بنیانــگذاران اکو بــه طــور کامــل از فــرایند اصـلاحـات حـمایت کرده و بیشترین انـعطاف پـذیری را از خـود بـه مـنظور تـامین مـنافـع و رفـع نـگرانی‌ھـای کشورھـای غیربنیانـگذار نـشان داده اسـت. اکنون زمـان آن فـرا رسیده اســت نیروی مــوردنیاز بــرای اصــلاحــات را بــازتــولید کنیم و بــر نــتایج امیدوارکننده اصلاحات توافق داشته باشیم.

وزیر امور خارجه ایران افزود: در زمـانی که چندجانبه‌گرایی به طور مرتب مـورد صـدمـه قـرار می‌گیرد، سـازمـان ھمکاری اقـتصادی بـا دھـه‌ھـا تجـربـه، بیش از پیش، اولین و بھـترین انـتخاب بـرای ارتـقای مـناسـبات اقـتصادی میان کشورھـای عـضو اسـت.

ظریف گفت:  بـه رغـم سختی‌ھـایی که مـردم ایران در زمـان تـروریسم اقـتصادی و اقـدامـات قھـری یک‌جانـبه و ظـالـمانـه و بی پـروا تجـربـه می‌کنند، جـمھوری اسـلامی ایران بـه تعھـدات خـود نسـبت بـه اکو و بـرنـامـه‌ھـا و طـرح‌ھـایش ادامـه می‌دھـد. مـا طـرح‌ھـای ارتـباطی اکو در حـوزه حـمل و نـقل و تـرانـزیت، بـازار انـرژی و بـرق، فـناوری ھـای اطـلاعـاتی و ارتـباطی و ارتـباطـات دیجیتال و نیز صـنعت گـردشـگری بـه عـنوان بـه صـرفـه‌تـرین و پـربـازده تـرین طـرح‌ھـای مشـترک میان کشورھـای عـضو را مـدنـظر قـرار داده‌ایم. جـمھوری اسـلامی ایران آمـاده اسـت تـمامی ظـرفیت‌ھـای شـگرفی که در این حـوزه‌ھـا دارد را در اختیار کشورھـای اکو قـرار دھـد. این دعـوتی بـاز بـه نـمایندگی از بخش خصوصی ایران برای ھمتایانشان در منطقه اکو است.

وی با اشاره به اینکه تـرتیبات تـجاری اکو نیز اھمیت ویژه‌ای بـرای جـمھوری اسـلامی ایران دارنـد، اظهار داشت:«اکوتـا» و دیگر تـرتیبات تکمیلی درون مـنطقه‌ای می‌بـایست عملیاتی شـونـد تـا تـجار بـتوانـند مـشارکت کامـل خـود در تـوسـعه ھـمه‌جـانـبه و پیشرفـت مـنطقه و مـلت‌ھـای مـنطقه را داشـته بـاشـند. این رویه در دیگر مناطق دنیا نیز اتفاق افتاده است.

ظریف ادامه داد: ایران قـویا بـه اجـرای این طـرح از طـریق فـعالـسازی یا مـتنوع‌سـازی، تـرتیبات مـنطقه‌ای لازم در حـوزه‌ھـای تـجاری مـانـند تسھیل رویه‌ھـای گـمرکی و بـازرگـانی، حـوزه‌ھـای پـولی و بـانکی، حـمل و نـقل چـندوجھی، تـرتیبات امنیتی و مـرزی، مـبارزه بـا قـاچـاق و غیره متعھد است.

وزیر امور خارجه کشورمان در پایان صحبت‌های خود با اشاره به نـقش بسیار مھمی که می‌بـایست در دبیرخـانـه اکو در مسیر مشـترک تـمامی اعضای عضو ایفا شـود،‌ گفت: مـا بـه عـنوان کشور‌ھـای عـضو نیاز داریم مـنابـع مـالی و انـسانی لازم بـرای این سـازمـان را مھیا کنیم تـا دبیرخـانـه بـتوانـد مـامـوریت خـود را انـجام دھـد. مـا از تـلاش‌ھـای دبیرکل و ھمکارانـش در دیگر نـھادھـای اکو از جـمله آژانـس‌ھـا و نـھادھـای تخصصی مـنطقه‌ای آن در اطمینان از اجـرای کامـل مـامـوریت‌ھـا مـصوب، اسـتفاده کامـل از مـنابـع در دسـترس و بھـره بـرداری کامـل از شـراکت بـا شـرکای ‌جـدید و سنتی مـان بـویژه خـانـواده سـازمـان مـلل تشکر می کنیم. مـا از آنـھا انـتظار داریم  اقدامات قاطعانه بیشتری در این حوزه‌ھا انجام دهند.

  چرا شهرداران مستثنی هستند؟
ادامه ی خواندن
آگهی
برای ارسال دیدگاه کلیک کنید

نظر خود را به اشتراک بگزارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آگهی
آگهی