با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

وضعیت تورم در بین استان‌ها/ ایلام اول شد

در شهریور ماه امسال در بین استان‌های کشور بیشترین نرخ تورم به استان ایلام با ۵١.٩ درصد و کمترین آن به قم با ٣۶.٣ درصد اختصاص داشته است.

به گزارش اصلاحات نیوز؛ اعلام تورم شهریور ماه از رشد تورم سالانه تا ۴۲.۷ درصد حکایت داشت. به دنبال آن مرکز آمار جزئیات تورم در استان‌های کشور را نیز منتشر کرده است.

کل خانوارها

در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١٨١,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.۵ درصد افزایش نشان می­ ‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان قم با ١.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.۶ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣۵.٠ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۴۶.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٩.٨ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای کشور به عدد ۴٢.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (۵١.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ قم (٣۶.٣ درصد) است.

خانوارهای شهری

در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ١٨٠,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٠.۶ درصد افزایش نشان می‌­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان قم  با ١.٧ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کردستان با ١.۶ درصد کاهش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣۴.۵ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۴۵.٣ درصد) و کمترین آن مربوط به استان فارس (٢٧.۶ درصد) است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای شهری به عدد  ۴١.٩ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام  (۵١.٣ درصد) و  کمترین آن  مربوط به  استان  فارس (٣۶.٠ درصد) است.

خانوارهای روستایی

در شهریور ماه ١٣٩٨ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی (١٠٠=١٣٩۵) عدد ١٨٧,١ را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل هیچ گونه تغییری نداشته است. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان قم با ١.٢ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٧ درصد کاهش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای روستایی ٣٨.١ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان­ ایلام (۵٠.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان سیستان و بلوچستان (٢٩.٣ درصد) است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ١٣٩٨ برای خانوارهای روستایی به عدد ۴٧.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کردستان (۵۶.۵ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ البرز (۴٠.٢ درصد) است.

آگهی