سریع القلم: ملت هایی که به جمع بندی برسند که باید نزاع کند یا تعامل، کنار بیاید یا حتی عقب نشینی، و با حوصله آنها را به کار می گیرند، بهتر از زندگی استفاده می کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سریع القلم: ملت هایی که به جمع بندی برسند که باید نزاع کند یا تعامل، کنار بیاید یا حتی عقب نشینی، و با حوصله آنها را به کار می گیرند، بهتر از زندگی استفاده می کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سریع القلم: ملت هایی که به جمع بندی برسند که باید نزاع کند یا تعامل، کنار بیاید یا حتی عقب نشینی، و با حوصله آنها را به کار می گیرند، بهتر از زندگی استفاده می کنند