یادداشتی از محمود سریع القلم: سی ویژگی نلسون ماندلا / معتقد بود تا فقر از میان نرود، آزادی بدست نمی­آید / همیشه در حال یادگیری بود / معتقد بود آموزش، مؤثرترین روش تغییر جهان است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,یادداشتی از محمود سریع القلم: سی ویژگی نلسون ماندلا / معتقد بود تا فقر از میان نرود، آزادی بدست نمی­آید / همیشه در حال یادگیری بود / معتقد بود آموزش، مؤثرترین روش تغییر جهان است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,یادداشتی از محمود سریع القلم: سی ویژگی نلسون ماندلا / معتقد بود تا فقر از میان نرود، آزادی بدست نمی­آید / همیشه در حال یادگیری بود / معتقد بود آموزش، مؤثرترین روش تغییر جهان است