کشوری مستقل است که به آن زور نگویند / به چه کشوری زور نمی گویند؟ به کشوری که عمدتا از لحاظ اقتصادی به آن وابسته باشند!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کشوری مستقل است که به آن زور نگویند / به چه کشوری زور نمی گویند؟ به کشوری که عمدتا از لحاظ اقتصادی به آن وابسته باشند!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کشوری مستقل است که به آن زور نگویند / به چه کشوری زور نمی گویند؟ به کشوری که عمدتا از لحاظ اقتصادی به آن وابسته باشند!