ابوالفضل فاتح: تروریسم، جنایت را فلسفه حیات و بقای خود می داند / کیست که نداند گسترش خشونت و ترور راه حل هیچ مساله ای نیست و در فضای ناامنی، تحقق توسعه و عدالت اجتماعی دور و دور تر از دسترس خواهد بود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,ابوالفضل فاتح: تروریسم، جنایت را فلسفه حیات و بقای خود می داند / کیست که نداند گسترش خشونت و ترور راه حل هیچ مساله ای نیست و در فضای ناامنی، تحقق توسعه و عدالت اجتماعی دور و دور تر از دسترس خواهد بود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,ابوالفضل فاتح: تروریسم، جنایت را فلسفه حیات و بقای خود می داند / کیست که نداند گسترش خشونت و ترور راه حل هیچ مساله ای نیست و در فضای ناامنی، تحقق توسعه و عدالت اجتماعی دور و دور تر از دسترس خواهد بود