برای مسائل امنیتی تمرکز قدرت داریم اما برای حل معضلات، نه, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,برای مسائل امنیتی تمرکز قدرت داریم اما برای حل معضلات، نه, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,برای مسائل امنیتی تمرکز قدرت داریم اما برای حل معضلات، نه