تلاقی دو رود کشکان و سیمره در استان لرستان که در نهایت به کرخه در استان خوزستان تبدیل می شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تلاقی دو رود کشکان و سیمره در استان لرستان که در نهایت به کرخه در استان خوزستان تبدیل می شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تلاقی دو رود کشکان و سیمره در استان لرستان که در نهایت به کرخه در استان خوزستان تبدیل می شود